Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

z dala od źródeł ciepła

away from sources of heat

z dużym wyprzedzeniem

well in advance

z dużym wyprzedzeniem w stosunku do

well before

z dużym zapasem

by a wide margin

z lewej do prawej

from the left to the right

z odpowiednim wyprzedzeniem

sufficiently in advance

z powodów, których uwzględnienia nie można było zasadnie oczekiwać na etapie podpisywania niniejszej umowy

due to reasons which have not been reasonably foreseen at the moment of signing this contract

z powodu zmniejszenia ilości

due to less amount

z powodzeniem

successfully

z późniejszymi zmianami

as (subsequently) amended

z praktyki wiadomo

experience has shown

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

due to the contractor's fault

z przyczyn obiektywnych

due to force majeure

z przynajmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem

not later than 3 (three) weeks before

z punktu widzenia bezpieczeństwa

from a safety standpoint

z rysunku wynika, że

in the figure it can be seen

z siedzibą przy

having its registered office

z tego względu

for this reason

z treści punktu wynika, że

this section implies that

z tym zastrzeżeniem, że

that being said

z udziałem

with the participation of

z uwagi na x

considering x

z wyjątkiem

with the exception of ...

z wykresu wynika że ...

as it can be seen from the graph

z zależności (#) wynika, że

from equation (#) it follows that

z zastrzeżeniem

except as otherwise provided

z zastrzeżeniem postanowień (punktu, artykułu, itd.)

except as otherwise provided in

z zastrzeżeniem postanowień artykułu #

without prejudice to the provisions of clause....

z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy

notwistanding other provisions of the contract

za każdy dzień opóźnienia

per each day of delay

za pośrednictwem

through the office of

za wyjątkiem wymaganych ustawowo

except as required by the law

zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone

the performance security will be discharged and refunded

zabezpieczone materiałami o odpowiedniej klasie odporności pożarowej danej ściany

should be firestopped to restore the fire-resistance rating of the wall

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych

protected from unauthorised access

zabezpieczony przed przesunięciem

secured in position

zabezpieczyć miejscową ludność przed niedogodnościami

assure the convenience of the public

zabudowa na wolnym powietrzu

outdoor installation

zabudowa pierzejowa

terrace housing, row housing

zachodził dość rzadko

was quite rare

zachować połysk powierzchni

keep the surface shining

zaczyna być widoczne

begins to show

zagrożenia występujące na  placu budowy

risks pertaining to the specific site

zainteresowania (np. w CV)

personal interests

zaistniała sytuacja

developments

zająć się (czymś)

to focus on (sth.)

zająć stanowisko

respond

zajmuje bardzo istotne miejsce

is a priority issue

zakończenie i pomyślny odbiór

successful completion

zakończenie z pozytywnym wynikiem

successful completion

zakończony i odebrany protokólarnie

completed and signed off

zakres robót obejmował również

included in the scope of work was also

zalety i wady

merits and limitations

zależeć silnie od

depend heavily on

zależy w dużym stopniu od

depends greately on

założenia do ...

specification for ...

zamiast

in lieu of

zamieścić informacje o ...

post notices announcing ...

zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej

rounded down to the nearest whole number

zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej

rounded up to the nearest whole number

zaopiniować negatywnie

comment adverselym denny acceptance

zapewniać możliwość

support

zapewnić galwaniczność połączeń

provide the electrical continuity

zapewnić pomieszczenie

secure a room

zapis dotyczący

statement (about)

zapozna się

satisfy himself as to

zapoznać się z ... (2)

acquire knowledge of

zapraszamy do odwiedzenia nas!

we hope to see you there!

zapraszamy do odwiedzenia naszego ...

you are welcome to visit our ...

zapraszamy do współpracy

we are at your service

zapraszamy do współpracy!

see you soon

zaprojektować i wykonać

design and provide

zaprojektowano dach płaski

the designed building has a flat roof

zaprojektowany zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji

designed to this specification

zaprzestać dalszego użytkowania

remove from service

zaradzić zainstniałej sytuacji

remedy the problem

zasadniczy -a, -e (np. wymóg)

critical

zasady postępowania

recommended practice

zasięgnąć porady

seek guidance from

zasięgnąć wskazówek u x

consult the x

zaświadczenie

to whom it may concern

zatem

(hence, )it follows that ...

zatrzymać z każdej faktury

withhold from each invoice

zatwierdzony do realizacji

approved for construction

zauważalnie

appreciably

zauważyć

recognise

zauważyć należy

it should be noted that

zawierający między innymi

including without limitation

zawsze dostępny

available at all times

zaznajomił się

has become acquainted

zaznajomiony z

conversant with

zbiornik o nominalnej pojemności do # m3

tank up to # m3 capacity

zbudowany na nowo

built anew

zbyt wysoki

overly tall

zbyteczny

redundant

zdąża do wartości stałej

tends to a constant value

zdecydowanie

by a wide margin

zdecydowanie naj ...

by far th emost ...

zdecydowanie najlepszy

by far the best

zdecydowanie odradzać

strongly advise against

ze spadkiem od ...

 

ze spadkiem w kierunku

graded to slope towards ...

ze szczególnym naciskiem na

with particular emphasis on

ze względów bezpieczeństwa

for safety reasons

ze względów estetycznych

to be pleasing in appearance

ze względów praktycznych

for the sake of practicality

ze względu na ...

given the ....

ze względu na niebezpieczeństwo ...

to minimise the risk of ...

ze względu na ograniczoną przestrzeń

due to space constraint

ze znacznym zapasem

by a wide margin

ze zwróceniem szczególnej uwagi na

with specific reference to

zebrany materiał badawczy

the collected research material

zgłosić gotowość (robót) do odbioru

call for inspection

zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego

near miss notice

zgoda na odstępstwo

relaxation from the requirements

zgodnie z dokumentacją projektową

as specified on the plans

zgodnie z moją wiedzą

according to my knowledge

zgodnie z normą (polską, brytyjską, itd.)

in accordance with (polish, english, etc.) standard

zgodnie z obowiązującymi przepisami

in accordance to current regulations

zgodnie z poniższą tabelą

as in the following table

zgodnie z ustaleniami roboczymi

as (it has been) discussed

zgodnie z ustaleniami z inwestorem

as it has been discussed with the owner

zgodnie z warunkami umowy

in conformance with the provisions of the contract

zgodnie z wymaganiami miejscowych przepisów

to suit local standards

zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych

to the building regulations

zgodnie z wytycznymi producenta

according to the manufacturer's guidelines

zgodnie z zaleceniami producenta

as directed by the manufacturer

zgodnie z zasadami

in keeping with

zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej

according to best industry practices

zgodnie ze wskazaniami inżyniera

as directed by the Engineer

zgodny z

in line with

zgodny z oczekiwaniami inżyniera

acceptable to the engineer

zlecono mu ...

was tasked to ...

zlikwidować luz

take up the slack

zlokalizowany w dużej odległości od ....

sited (well) away from ....

zlokalizowany z dala od....

sited (well) away from ....

złota rączka

jack-of-all-trades

zmiany i korekty

variations and adjustments

zmienia się w wąskim zakresie

varies over a narrow range

zmniejszając w ten sposób

thereby reducing

znaczące nakłady na konserwację

major maintenance costs

znacząco

considerably

znacznie

appreciably

znacznie mniejszy

much lower

znać

have knowledge of

znajdujący się w zasięgu oddziaływania

affected by

znajduje się w kwartale ulic

is bounded by streets

znamienny tym że ...

characterized in that…

zniwelować korzyści

offset the benefits

zniwelować negatywne strony

to counter the disadvantages

zobowiązać (kogoś do czegoś)

place an onus on sb to x

zorientowanie na realizację wyznaczonych celów

goal-oriented

został zasadniczo uzgodniony

is basically agreed upon

zostanie z nawiązką zrekopensowany przez...

will be easily off-set by

zrezygnować z podpisania

refrain from executing

zwany również

also referred to as

zwiększać intensywność

contribute to

zwiększając w ten sposób

thereby increasing

zwiększenie ilości

increase in the amount of

zwiększenie zawartości

an increase in the amount

zwolnić z odpowiedzialności

absolve of responsibility

zwolnienie z wymogu

relaxation of the requirement

zwraca się uwagę, że

it is important to note

zwracamy uwagę

we would like to note

zwrócić należy jednak uwagę, że

however

zwrócić należy również uwagę

finally,

zwrócić należy uwagę

it should be noted

zwrócić należy uwagę na

consideration should be given to

zwrócić należy uwagę na ...

... should be addressed

zwrócić należy uwagę przede wszystkim na:

key points to note are

zwrócić szczególną uwagę na ...

to focus on (sth.)

zwrócono uwagę na fakt, że

it has been noted that

zwrócono większą uwagę na

more emphasis was placed on

zwrócony w stronę ...

facing (2)

zwykłą większością głosów

by simple majority vote

zyskać renomę

earn a reputation