Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

w bezpośrednim sąsiedztwie

right next to ...

w bliskim sąsiedztwie

in close proximity to

w całości lub w części

in whole or part

w celach porównawczych

for the sake of comparison

w celu obniżenia kosztów

for the sake of economy

w ciągłej sprzedaży,

available from stock

w ciągu # dni od daty faktury

net # days from date of invoice

w ciągu # dni od otrzymania

within # days of submission

w coraz większym stopniu

increasingly

w czasie trwania próby

throughout the test duration

w części lub w całości

in a part or in the whole

w dalszej części rozdziału omówiono

the rest of this chapter deals with ….

w dotychczasowych pismach

in the preceding letters

w dwóch identycznych egzemplarzach

in duplicate

w dziesiętnych częściach milimetra

in tenths of a millimeter

w formie wydruku

in hard copy

w funkcji

as a function of

w gestii

at discretion

w godzinach od # do #

during the hours of # to #

w granicach wykonalności

as far as possible

w imieniu której występują

represented by

w jak najszybszym terminieterminie

as soon as practicable

w jak największym stopniu

as far as possible

w jednostce czasu

per unit of time, per unit time

w każdych warunkach pogodowych

under all climatic conditions

w każdym przypadku

across the board

w kierunku południowym, na południe

to the south

w kierunku północnym, na północ

to the north

w kierunku wschodnim, na wschód

to the east

w kierunku zachodnim, na zachód

to the west

w miarę możliwości

as far as possible

w miarę postępu robót

as the construction progresses, as the works proceed, as the work proceeds

w miarę potrzeb

as required

w mniejszym stopniu

to a lesser degree

w momencie tworzenia tego/niniejszego dokumentu

at the time of writing this

w najbardziej wymagających warunkach eksploatacyjnych

under the most severe service conditions

w najbliższych kilkunastu latach

in the next dozen-plus years

w najbliższym możliwym

as soon as practicable

w nawiązaniu do

in reference to, further to

w nawiązaniu do zapytania ofertowego

i refer to your enquiry relating to

w nawiązaniu do zapytania ofertowego składamy ofertę na ...

thank you for your enquiry, we are pleased to submit our quotation for ...

w niskich temperaturach

at cold temperatures

w obecności inżyniera

in the presence of the Engineer

w obecnym brzmieniu

as currently written

w odpowiedzi na wasze pismo z dnia ....

we acknowledge the receipt of your letter dated ...

w okresie przejściowym

in the interim

w okresie realizacji umowy

during the contract works

w ostatnim czasie

in recent years

w pełni uzasadnione jest x

it does seem reasonable to

w perspektywie 10 lat

over a 10-year time horizon

w pierwszej kolejności

in the first instance

w pobliżu przewodów elektrycznych pod napięciem

in the vicinity of live electrical services

w podpunkcie a stwierdzono, że

bullet point “x” states

w podziale na asortymenty robót

broken down to trades

w połowie grubości płyty

at slab mid-depth

w połowie rozpiętości

at midspan

w połowie wysokości

at the mid height

w poprzek włókien (drewna)

perpendicular to grain

w porozumieniu z …

in agreement with ..., in liaison with

w porządku pierwszeństwa

in the order of priority

w postaci wydruku

in hard copy

w powiązaniu z artykułem

with reference to article

w pracy dokonano analizy

this paper analyses

w pracy przedstawiono

the subject of this paper is ...

w pracy zaproponowano

this article proposes

w praktyce

generally

w praktyce oznacza to, że x.

in practical terms it means that ...

w przeciwnym razie

if not

w przededniu otwarcia

at the eve of opening

w przeważającej części

generally

w przewidziany sposób

in an approved manner

w przypadku

in the case of

w przypadku ....

... if applicable

w przypadku gdy

to the extent that

w przypadku jakichkolwiek rozbieżności

in the event of any discrepencies

w przypadku możliwości x

where x is a possibility

w przypadku pożaru

in the event of fire

w przypadku uzasadnionych przesłanek wystąpienia

if x. may be reasonably expected

w przypadku wystąpienia sporu

if a dispute arises

w ramach ceny kontraktowej

within the contract price

w ramach naszej współpracy z ...

as part of our relationship with ...

w razie potrzeby

if required

w razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji

if you have any further questions, please do not hesitate to contact us

w rozbiciu na kategorie

by category

w rozstawie co #mm

at #mm c/c's

w rozstawie większym niż co #

at greater than # centres

w różnych miejscach specyfikacj

throughout the specification

w sposób ciągły

in one (continuous) operation

w sposób i na warunkach

as described in and in accordance with

w sposób nie budzący zastrzeżeń

to the satisfaction

w sposób nie mający negatywnego wpływu na ...

in a manner that does not compromise ...

w sposób przewidziany umową

in the manner prescribed by the contract

w sposób umowny

arbitrarily

w sposób ustalony w

as described in

w sposób zgodny z oczekiwaniami inżyniera

to the engineer's satisfaction

w standardzie określonym

to the standard defined

w stosunku do zakładanego położenia

relative to the intended position

w sytuacjach uzasadnionych

when the conditions dictate

w ścisłej współpracy

in close liaison

w środku rozpiętości

at the midspan

w świetle powyższych faktów

therefore

w tabeli # zestawiono

table # summarizes

w tej samej technologii

to the same specifications

w tej sytuacji zasadniczego znaczenia nabiera

it is therefore of primary importance

w tradycyjnym podejściu

traditionally,

w trakcie opadów atmosferycznych

in wet weather

w trakcie prowadzenia robót budowlanych

during construction

w trakcie realizacji

(currently) on-going

w trakcie realizacji

(currently) on-going

w trakcie weryfikacji

to be confirmed

w trybie pilnym

as soon as possible

w twardej oprawie

hard bound

w tym między innymi

including without limitation

w ujęciu ...

from .... point of view

w ustalonym terminie, terminowo

in a timely manner

w uzgodnieniu z ...

as agreed with ...

w uzgodnieniu z projektantem

shall liaise with the designer to

w warunkach eksploatacyjnych

under service conditions

w wersji elektronicznej

in electronic form

w wersji elektronicznej i w formie wydruku

in (both) hard copy and electronic versions

w wersji papierowej i elektronicznej

in both hard copy and electronic format

w większości przypadków

generally

w wyjątkowych sytuacjach, wyjątkowo

in exceptional cases

w wykonaniu ze stali nierdzewnej

in stainless steel

w zależności od natężenia prądu

depending on the current

w zależności od sytuacji ...

as appropriate

w zasadzie we wszystkich przypadkach

with hardly any exceptions

w znacznym stopniu choć nie całkowicie

largely, but not entirely

w zupełności wystarcza

is amply sufficient

w związku z powyższym

as such

wady i zalety

advantages and disadvantages

wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego lub ostatecznego

defects found during final or warranty inspection

wahać się w szerokich granicach

vary over a wide range

wartości odbiegają znacznie

the values differ markedly

wasze uwagi przyjęliśmy do wiadomości

we note your comments

ważne!

important note!

wcale niekoniecznie musi

may not necessarily

we własnym zakresie

in his own capacity

we właściwym czasie

without any delay

we współpracy z

in conjunction with

według postanowień klauzuli

subject to as provided in clause

według uznania

at its own choice

według własnego uznania

at his option

wejść w życie

become effective

wg dokumentacji projektowej

as per drawings

wiedza i doświadczenie

expertise and experience

wielokrotnie

repeatedly

wielokrotność tego rozmiaru

any multiplication of that size

wielokrotny

repeated

wieloletnie doświadczenie

long experience

wina lub zaniedbanie

fault or negligence

wina wykonawcy

undue performance of the contractor

włożyć duży wysiłek

take significant efforts

wnętrze budynku będzie doświetlone światłem naturalnym

natural light will be admitted into the building

wnikliwa analiza

in-depth analysis

wnioski końcowe

concluding remarks

wnioski na przyszłość

lessons learnt

wpisać słownie

write out in full

wpisane ryzyko

inherent risk

wpisany na listę ĺšwiatowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego unesco

inscribed in unesco world heritage list

wpływać korzystnie na ...

improve

wpływać korzystnie na ...

improve

wpływać pozytywnie na

have a good effect on

wprowadzić do stosowania

implement

wraz ze wzrostem zawartości

with the increase in the amount of ...

wskazać

identify

wskazanie zagrożeń

information on hazards

wskazany przez inżyniera

designated by the engineer

wskazany w dokumentacji projektowej

indicated on the plans

wskazywać na konieczność

call for

wspólnie zwani „stronami”, bądź pojedynczo „stroną

jointly called “the parties” and separately “the party”

współgrający

compatible

wstęp wolny

all welcome admission free

wstępnie ustalony na (o terminie spotkania)

tentatively scheduled for

wszystkie bez wyjątku

all and any

wszystkie zabudowane urządzenia

all installed equipment

wybudowany od podstaw

built from scratch

wycięty w odpowiednim kształcie

cut to shape

wyczerpująco opisany

described in sufficient detail

wydzielone z pozostałej części ...

sectioned off from the rest of ...

wykazać jednoznacznie

demonstrate prove conclusively

wykładnia

interpretation

wykonać przedmiot umowy

carry out and complete the works

wykonanie napraw

carrying out of repair works

wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych

the contractor will not be allowed to take advantage of any error or omission in the contract documents

wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów

the contractor shall abide by the applicable laws

wykonawca zawarł umowę o wykonanie robót

contractor has entered into construction contract

wykopy wykonywać ręcznie

excavation should be carried out by hand

wykorzystywany na cele mieszkaniowe

used for dwelling purposes

wylewany bezpośrednio w wykopie

placed against unformed excavation

wymagać zamiennego pozwolenia na budowę

require amended permit application

wymagania obowiązujących przepisów

regulatory requirements

wymagania podane w

requirements set out in

wymagania przepisów prawnych

regulatory requirements

wymagania techniczne dla ...

specification for ...

wymagania wynikające z

requirements contained in

wymagany obligatoryjnie

required by codes

wymiary należy sprawdzić na budowie

dimensions shall be verified on site

wymieni na własny koszt

shall replace at no expense to the owner

wynika stąd, że

it follows that

wynika stąd, że...

consequently, ...

wynika z wymagań

is implicit in the requirements

wynikający z umowy

inferred from the contract

wyniki jednoznacznie potwierdziły

the results were conclusive in confirming

wyniki wskazują na

the results show

wyniki wskazują na

the results show

wynosi

is calculated as follows

wynosząca

equal to

wyprofilować spadki

slopes to be formed

wyprowadzić wzór

derive a formula

wyprzedaż końcówki serii

end of line clearance

wyrazić zaniepokojenie

voice a concern

wyraźnie

definitely

wyraźny

distinct

wyraźny wpływ

definite effect

wystąpić na drogę postępowania arbitrażowego

start arbitration proceedings

wystąpić z roszczeniem wobec

make a claim against sb.

występujące materiały łatwopalne

combustible materials in the premises

występujący w formie

occurring in the form of

występuje rozbieżność opinii

there is a divergence of views

wyszczególnić

to detail

wytrzymały

strong and sturdy

wyznaczony doświadczalnie

experimentally derived

wyznaczony przez inżyniera

designated by the engineer

wyznaczyć nowy termin

set up a new date

wyznaczyć termin odbioru

set up the inspection date

wzajemne usytuowanie

relative positions

wzajemnie się uzupełniają

are complementary

wzajemnie się uzupełniające

complementary

wzajemnie uzupełniające

complementary to each other

wzdłuż wykopu

alongside the trench

względem siebie

relative to each other

wzór jest słuszny

the equation holds true

wzór przybiera postać

equation takes the following form