Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

racjonalnie niski poziom

reasonable minimum

radykalny wpływ

dramatic effect

realizacja założeń projektu

delivering the project objectives

realizacja zamówienia podlega prawu

the contract will be governed by the ... law

realizować funkcje

execute functions

realizować swoje pasje (cv)

pursue one's passions

realizuje swoje funkcje

carries out its functions

reasumując

in summary

reasumując:

to summarise:

reprezentowane przez ...

the main examples of which are ...

restauracja posiada ## miejsc konsumpcyjnych

restaurant seats ##

rezygnacja z początkowo planowanego

deletion of the proposed

roboty zostały wykonane prawidłowo

works are satisfactory

robót w części lub w całości

the works or any part thereof

rola ... polega na

the function of ..... is ...

roszczenie w stosunku do wykonawcy

claim made against  the contractor

rości o zwrot kosztów

claims for reimbursement of costsum

rozmieszczone dookoła

centred around

(rozmieszczone) w równej odległości od ...

equidistant from ....

rozmieszczone wokół

centred around

rozpatrzyć wniosek

to process an application

rozpocząć pełnienie obowiązków

get on the job

rozpowszechniać informacje

disseminate information

rozstrzygająca będzie wersja angielska

the english version shall prevail

rozwiązać równanie względem xxx

solve the equation for xxx

rozwiązana (przez każdą ze stron) za pisemnym wypowiedzeniem

terminated (by either party) with a prior notice

rozwiązania projektowe powinny być zgodne z ...

the design shall conform to

rozwiązania zapewniające ...

measures to ...

rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

termination for contractor's default

rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego

termination for employer's default

rozwiązując układ równań ze względu na

solving the system of equations for

równanie przyjmuje postać

the equation takes the form:

równie

just as (e.g. bad)

równolegle względem siebie

parallel to each other

równoważnik dwutlenku węgla

carbon dioxide equivalent

różnią się tym, że (pierwszy)

they differ in that the (first)

różnice mogą dochodzić nawet do

can vary by up to

różniczkując równanie (#) otrzymujemy

by differentiating equation (#) we get ...

różniczkując równanie otrzymujemy

differentiating the equation yields

rury należy układać ze spadkiem

pipes must be laid at a grade

ryzyko jest po stronie

risk is with the x (Contractor, etc.)

rzeczywiste kolory mogą odbiegać od przedstawionych

colours may vary