Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

patrz wyjaśnienia do wzoru

see explanation of symbols in equation

per analogia

on a like-for-like basis

pewna i sprawdzona metoda

tried and true method

pisemne referencje do klientów

customer testimonials

płaszczyzna przechodząca przez oś

plane passing through the axis

płaszczyzna wyznaczona przez

plane containing

płyta o grubości x cm

x cm deep slab

po 28 dniach dojrzewania

after 28 days of curing

po dwa egzemplarze

in two copies for either of them

po otrzymaniu

upon having received

po raz kolejny przypominam

please be reminded once again

po scałkowaniu otrzymuje postać

which upon integration yields

po uwzględnieniu ...

allowing for...

po wieloletnich negocjacjach

after years of negotiations

po zapadnięciu zmroku

after dark

po zdjęciu obciążenia

when the load is removed

po zewnętrznej stronie ściany

on the outer side of the wall

pobieżny

cursory

począwszy od ..... po

ranging from .... to

począwszy od krawędzi ku środkowi

from the edges inward

pod koniec przyszłego tygodnia

end of next week

pod nazwą

named

pod rygorem

on pain of

pod wpływem wysokich temperatur w okresie letnim

in the heat of summer

podane w niniejszej normie

laid down in this standard

podane w poniższej tabeli

as per the following table

podane w tabeli poniżej

as per the following table

podatny na ...

prone to ...

podczas realizacji inwestycji

during construction, during the works, during the project

podejmie starania w celu ...

shall endeavour to

podejmie wszelkie działania

will take every effort

podejście wyprzedzające

proactive approach

podjąć wszelkie wysiłki

make every reasonable effort

podjęto badania

research efforts have been undertaken

podjęto próby

attempts were made to ...

podkreśla się ,że ...

for (the) avoidance of doubt

podlega prawu polskiemu

is governed by the polish law

podlega uregulowaniom przepisów

comes under the remit of the regulations

podlegać komuś (w hierarchii firmy)

to be accountable to someone

podlegać przełożonemu

be answerable to ..., be subordinate to …

podlegać znacznym wahaniom

fluctuate widely

podnoszenie kwalifikacji

professional development

podpisać protokół odbioru robót

sign off the work

podstawa przygotowywania

guide for prepration of ...

podstawą niniejszego ... jest

reference is made to ...

podstawiając x do równania y otrzymujemy

substituting x into y gives

podstawiając x otrzymujemy ...

substituting x yields ...

podstawić do równania

fit into the equation

podstawić do wzoru

fit into the equation

podsumowanie

concluding remarks

podsumowując

summa summarum, all in all

podtrzymać swoje stanowisko

reaffirm the position

podtrzymał swoje stanowisko

reaffirmed its opinion

podwyższyć komfort

enhance comfort

podwyższyć napięcie

step voltage up

pogorszyć warunki bezpieczeństwa

compromise the safety

poinformować

inform, advise

poinformować na piśmie

advise in writing

poinformować o dacie

advise the date

poinformować o uzgodnieniu

confirm

poinformować z #-tygodniowym wyprzedzeniem

give # weeks’ notice

pokryty powłokami malarskimi

finished with paint

połączenia ruchome i technologiczne

movement and construction joints

położyć nacisk na ...

to focus on (sth.)

pomalowany farbą (np. epoksydową)

finished in (e.g. epoxy) paint

pomijalnie mały

negligibly small

pomoc w uregulowaniu formalności administracyjnych

assisting in going through formalities

pomysł nie został zrealizowany

idea has not come about

pomysłodawca

originator

pomyślnie przeszedł testy

has passed the tests

ponieść koszty

to bear the cost of ...

ponosi odpowiedzialność za koszty

is liable for the cost

ponosić koszty

to bear the cost of ...

popadać w ruinę

fall into disrepair

poprawić estetykę

enhance the look

poprzednie przypadki występowania

earlier occurrences

posiada certyfikat ec

is ce certified

posiada klasę odporności ogniowej 2 godziny

is 2-hour fire resistance rated

posiada odpowiednie możliwości

is well positioned to

posiadać bogate doświadczenie

have a wealth of experience

posiadać na wyposażeniu

be equipped with

posiadać spadek (np. rura, dach, itd.)

have a slope

posiadać szeerokie doświadczenie

have a wealth of experience

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

to carry professional indemnity insurance

posłużą do

will be used for

postęp robót przedstawiony narastająco

cumulative progress of construction

postęp rzeczowy robót

physical progress of construction

potencjalny problem

concern

potrącić zobowiązania z należnych płatności

offset the debts against payments

potwierdzony notarialnie za zgodność z oryginałem

certified by a notary public

powierzyć wykonanie robót osobom trzecim

subcontract the works to any third party

powinien być przystosowany do

should be arranged for

powinien umożliwiać

shall be arranged so as to

powinny być umieszczone następujące informacje

should be labelled with the following information

powstałe w ten sposób uszkodzenia

any damage so caused

powszechnie znany

widely recognised

powyżej opisano jedynie # główne zalety

above and beyond these # main advantages

powziąć wiadomość

become aware of

poza tym

other consideration is that

poza tym nie mamy uwag

otherwise no comment

poziom wody gruntowej może ulec obniżeniu

ground water level may fall

poznać

derive an understanding of

pozostawić do wyschnięcia na ... (czas)

allow to cure for .... (time)

pozostawić zaprawę do stwardnienia na ...

allow the mortar to set for

praca w warunkach eksploatacyjnych

performance in service

pracownicy powinny być powiadomieni o występujących zagrożeniach

ensure all personnel are aware of the hazards

pragniemy podkreślić, że ...

attention is drawn to the fact that ...

praktyczna znajomość

working knowledge

praktycznie nie może

can hardly

praktycznie wszyscy

virtually all

praktycznie żaden

virtually none

prawidłowe i bezusterkowe

to the standards and specifications

prawidłowo

normally

problem realizacyjny

challenge

problematyczny

troublesome

projekt przewiduje x

x are specified

prosimy o doprecyzowanie pytania

please be more specific with your question

prosimy o dostarczenie

please furnish us with

prosimy o przedstawienie przez wykonawcę

we expect the contractor to submit

prostota

minimalist style

prowadzi działalność od .... lat

has been in business for ... years

prowadzić korespondencję

keep correspondence

przebieg i wynik spotkania

issues raised and agreed during the meeting

przebieg kariery zawodowej

track record

przechodząc do konkretów

specifically

przechodzi do roztworu

is released into the solution

przeciwdziałać rozwojowi

inhibit the growth suppress the growth

przed .... uzyska pisemną zgodę

must seek the prior written authorisation

przed przystąpieniem do realizacji robót

prior to commencement of work on site

przed przystąpieniem do robót

before proceeding with the work

przed rozpoczęciem robót

prior to the start of construction

przed upływem # godzin

within # hours

przed użyciem dokładnie wymieszać

stir well before use

przed założonym terminem

prior to the scheduled date

przede wszystkim

in the first instance

przedłożyć rekomendację

put forth a recommendation

przedmiotem opracowania jest

this document concerns

przedsięwzięcie polega na

the purpose of the project is to

przedstawi inżynierowi do akceptacji

should be proposed to and accepted by the engineer

przejąć siły osiowe

take up axial forces

przekazać w załączeniu

submit under cover of this letter

przekazał informację, że

advised that

przekroczyć swoje uprawnienia

overstep one's authority

przerwy w robotach

delays in the progress of construction

przesłanką do podjęcia decyzji o ... powinno być

decision to ... should take into consideration

przestrogi na przyszłość

lessons learnt

przestrzegać wymagań

abide by the requirements

przeszedł remont

underwent refurbishing

przetarg nie dał rezultatu

the tender procedure was unsuccessful

przeważająca większość

vast majority

przewidziano

has/ have been specified

przewidziany do usunięcia

to be removed

przewidzieć należy możliwość

means shall be provided to

przewidzieć należy również

is also required

przez cały czas

at all times

przez cały okres eksploatacji

throughout the period of use

przez cały okres trwania budowy

for the whole period of construction

przy braku innych zaleceń ze strony inżyniera

except as otherwise directed by the engineer

przy lewej krawędzi strony

on the far left

przy pierwszej sposobności

at the earliest convenience

przy sprzyjających warunkach pogodowych

weather permitting x

przy użyciu sprzętu mechanicznego

by machine

przy zachowaniu wymagań określonych w

subject to meeting the requirements set out in

przyciąć na długość

cut to length

przydatność do przewidywanego celu

fitness for the purpose

przygotować na następne spotkanie

produce for the next meeting

przygotować raport

produce a report

przyjąć bez uwag

fully accept

przyjąć porządek obrad

adopt the agenda

przyjęto

has/ have been specified

przynajmniej jeden

one or more

przystąpić do pracy

get on the job

przystąpiono do badań

research efforts have been undertaken

przystosowany do pracy w ...

built to operate in ... (e.g. challenging environments)

przystosowany do zamontowania

that can be mounted

przytwierdzony śrubami do ...

bolted into ...

punkt # porządku obrad

item no. # on the agenda

punkt porządku obrad

item of the agenda