Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

o bardzo dużych możliwościach

powerful

o czym świadczy

as evidenced by

o gęstości wynoszącej

having the density of x

o ile nie mają zastosowania inne wymagania

in the absence of other requirements

o ile nie zostaną podjęte inne ustalenia

unless otherwise agreed

o ile projekt nie przewiduje inaczej

unless otherwise called for on the plans

o ile sytuacja tego wymaga

if required

o maksymalnej grubości # mm

not exceeding # mm thick

o następującym brzmieniu

worded as follows

o odporności ogniowej 2 godz.

with a two-hour fire-resistance rating

o powierzchni większej niż

with an area greater than

o promieniu # metrów

# metres in radius

o rozmiarach od # do #

within a size range from # to #

o szerokości powyżej # mm

over # mm wide

o średnicy # i wysokości #

# in diameter by # high

o średnicy #m i wysokości #m

#m dia. x #m high

o wydajności

with a capacity of

o wymiarach ... mm

of ..... mm in size

o wysokości do ....

up to  #m high

o wysokości powyżej ...

more than #m high

o zasadniczym znaczeniu

critical

obarczony błędem

(to some degree) inaccurate

obciążony błędem

(to some degree) inaccurate

obecnie

in the present times

obejmować między innymi

encompass but not necessarily be limited to

obejmują m.in.

include but are not limited to

obejmują między innymi

these are mainly

objęty opracowaniem

within the planning limits

oblicza się przy pomocy następującego wzoru

is calculated from the following formula

obliczono z następujących wzorów

were calculated from the following equations

obliczony ze wzoru

calculated with equation

obniżyć napięcie

step voltage down

obowiązywać

to be in place

obrócić do oporu

turn until it won't turn any more

obrót dookoła osi

rotation about axis

obszar w zasięgu odziaływania robót

area affected by the works

obszerność uzyskanych wyników

wide extent of results

od # do # włącznie

over # up to and including

od granicy miasta

from the city limit

od niższej krawędzi w stronę wyższej krawędzi

from a lower side to the higher side

od wielu lat

for many years now

odbiór polega na

the inspection comprises of

odcinkami

section by section

oddalony

positioned away from

odebrać roboty

sign off the work

odebrany

inspected and approved

odebrany jeden stopień swobody

one degree of freedom less

odgrywa pierwszoplanową rolę

is playing vital role

odizolowany od otoczenia

isolated from the surrounding environment

odległe od siebie o nie więcej niż x

not exceeding # m apart

odległość w pionie

distance on a vertical plane

odłączyć zasilanie

switch off the electricity supply

odmówić bez podania przyczyn

refuse without explanation

odpowiadając na pismo

we refer to your letter

odpowiedniejszy

more appropriate

odpowiednio do przypadku

as applicable

odpowiedzialność za .... spoczywa głównie na

primary responsibility for .... remains with

odpowiedzialność za x. spoczywa na x

responsibility for x. lies with x

odrzucić np. propozycję

turn down

odstąpić od umowy

withdraw from the contract

odznacza się ...

is distinguished by ...

oferujemy szeroką gamę ...

we sell a wide range of ...

ogólnie przyjęte standardy

recognised standards

ogólnikowe

broad brush

ograniczać widoczność

obstruct the view

ograniczyć do minimum

keep to the minimum

ograniczyć niedoskonałości

mitigate deficiencies

ograniczyć ryzyko

mitigate the risk

ograniczyć skutki opóźnień

mitigate the effects of delays

okazało się prawdziwe

has been found to hold true

okoliczności i zasady

when and how

określany terminem

termed

określone w przepisach odrębnych

as defined by the relevant codes

olbrzymie doświadczenie

huge experience

omawiany proces

the process at hand

opracować model (obliczeniowy)

derive a model

orientować się, zdawać sobie sprawę (z czegoś), rozeznawać się, znać się (na czymś)

be familiar with

Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Do not enter. Authorised personnel only.

osoby wskazane w

the persons named in

ostatnie pismo

most recent letter

osuszyć powierzchnię

dry the surface

otrzymała zlecenie na ...

was commissioned to...

otrzymuje brzmienie

shall be worded as follows

oznacza

is defined to mean