Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

na bieżąco

at all times

na działce znajduje się

the plot is occupied by

na której układana jest

providing support for

na lewo od ...

lhs of

na mocy obowiązujących przepisów

by operation of law

na mocy prawa

by operation of law

na osi x odłożono ...

the x axis represents

na podstawie artykułu

pursuant to the provisions of article

na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono

the results showed

na podstawie wyników stwierdzić można, że

the results show

na podstawie wyników stwierdzić można, że

the results show

na południe

in the southerly direction

na przygotowanym podłożu

over prepared sub-base

na terenie obiektu

within the premises

na tym protokół zakończono

here ends the minutes

na warunkach

under the terms and conditions

na własny koszt

at no additional compensation

na wolnym powietrzu

in the open

na zasadach określonych w

under the terms and conditions defined in

na zasadach określonych w umowie

as stipulated in the contract

na zasadzie wyjątku

by exception only

na zlecenie (nazwa firmy)

for (client's name)

na żądanie zamawiającego

if requested by the employer

nabiera szczególnego znaczenia

takes on a greater significance

nad dachem

above the roof line

nadal kontynuowany

(currently) on-going

nadmienić należy, że ...

it is also noted that

nadrobić opóźnienie

overcome the delay

nadrzędny w stosunku do x

takes precedence over x

nadzorować przestrzeganie prawa

secure observance of the law

najbardziej zniszczony

the most severely damaged

najpóźniej do xxx

by xxx at the latest

najwyższej jakości usługi projektowe

high-end engineering services

najwyższej klasy

top grade

nakręcić nakrętkę na śrubę

screw the nut onto the bolt

należy chronić przed zawilgoceniem

should be protected from exposure to moisture

należy dążyć ...

... should be aimed for

należy dążyć do

as far as possible

należy doliczyć podatek vat w wysokości x%

vat rate of x% will be applied

należy jednak zauważyć

however

należy liczyć się z

there is concern that

należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi

should be electrically bonded

należy okresowo sprawdzać sprawność techniczną

checked periodically if it is in good working order

należy podkreślić, że ...

for (the) avoidance of doubt

należy przyjąć zasadę

as a rule of thumb

należy tutaj przywołać

reference is made to ...

należy unikać

should be avoided

należy uzyskać zgodę

approval must be sought

należy wstrzymać prace

work shall cease

należy zastosować rozwiązania zapobiegające

adequate precautions shall be taken against

należy zauważyć

it is important to note that

należy zaznaczyć, że ...

for (the) avoidance of doubt

należy zwrócić szczególną uwagę

care should be taken to

naniesiony na mapie

marked on a map

naprzemian

in alternating pattern

narażony na działanie czynników atmosferycznych

exposed to weather (conditions)

naruszenie obowiązków

any default in the payment or performance of any of the obligations

nastąpić na kabel

to step on the cable

następnie

as the next step

następstwo przyczynowo-skutkowe

pattern of cause and effect

następstwo przyczynowo-skutkowe

pattern of cause and effect

naszą dewizą jest ...

our mission is to ...

nasze atuty:

why choose us?

naszym atutem jest

we pride ourselves on

nazywany

termed

negatywna strona

downside

nie budzący zastrzeżeń

acceptable

nie dopuszcza się

shall not be permitted

nie gorszy niż

as a minimum requirement

nie ma decydującego znaczenia

in the figure it can be seen

nie ma możliwości zastosowania

is not acceptable

nie ma żadnej możliwości wpływu na ...

has no control over ...

nie może bez uprzedniej pisemnej zgody

shall not, except with a prior written consent

nie może być krótszy niż

must be a minimum length of

nie może ograniczać widoczności

must not obstruct the view

nie mówiąc o x

... let alone ...

nie muszą spełniać wymagań

need not meet the requirements

nie należy również zapominać o

above and beyond

nie ogranicza się

no limits are set on

nie podlega zwrotowi

cannot be returned for refund

nie ponosi żadnej odpowiedzialności

holds no responsibility for

nie powinien odbiegać o więcej niż

shall be accurate to within

nie powinno więc dziwić, że

it is, therefore, not surprising that

nie przedstawiono nam

we have not been presented with

nie przeszedł kontroli jakości

was not qa'd

nie spełniać oczekiwań

fall short of expectations

nie sposób wyeliminować

cannot be avoided

nie sprawdzają się w przypadku

are ineffective for

nie uczestniczą

are not involved in

nie ulega wątpliwości, że

it is clear that

nie uwzględnia wpływu x

ignores the effect of ...

nie wchodzi w grę

is not relevant

nie widzimy jakiegokolwiek uzasadnienia

we do not see any justification

nie wskazuje na

is not indicative of

nie występuje

none

nie zastawiać

keep clear

nie zastawiać przejścia

keep walkway clear

nie zastosowanie się do decyzji

non-compliance with the determination of

nie zgodzić się na

deny approval of

nie zwalnia odpowiedzialności

does not relieve from the responsibility

nie zwalnia wykonawcy z jego obowiązku

does not relieve the contractor from his responsibility

nieadekwatny do przewidzianego celu

not fit for the purpose

niedostateczna lub nadmierna zawartość

too much or too little

niedostatek

short supply (e.g. are in short supply)

nieestetyczny

ugly

niekonfliktowe podejście

non-adversarial approach

niemożliwy do wykonania

impracticable

nieodpłatnie

free of charge

niepotrzebne skreślić

delete as appropriate

niepowtarzalny

unique

nieprawidłowo wykonany

poorly constructed

nieprofesjonalny

ignorant

nieruchomość obejmuje

the property comprises a ... and a ....

nieskomplikowany

relatively simple

niesłychanie istotny

critical

niespotykany gdzie indziej

unique

nieustannie inwestujemy w naszą bazę sprzętową i potencjał kadrowy

we are constantly making investments in our fleet and staff

niewłaściwe podejście

wrong way of thinking

niezależnie od tego, czy zostały zaakceptowane

whether or not they have been approved

niezależny od

insensitive to

niezbędnie konieczny

critical

niezbyt silny

moderate

niezwłocznie

as soon as practicable

niezwłocznie informować

immediately report

niniejszym nawiązujemy do

we refer to

nominalna moc cieplna

rated heat output

norma dotycząca

standard relating to

norma podaje

the standard sets out